fbpx
Your message was sent successfully

Wypełni formularz i kliknij “Wyszukaj”

W razie problemów czy pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

apartamenty@columbus.pl
+ 48 790 780 466

1. Zasady rezerwacji

Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.ustka-apartamenty.pl​
Gość ma możliwość dokonania rezerwacji w dwojaki sposób – poprzez aplikację rezerwacyjną na stronie internetowej lub telefonicznie – bezpośrednio u Wynajmującego.
Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie warunków rezerwacji.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% oferty cenowej. Wynajmujący udostępnia Gościowi następujące formy płatności:
przelew w systemie internetowych płatności Sofort,
przelew w systemie internetowych płatności DotPay (płatność za pośrednictwem większości polskich banków lub kartą kredytową),
tradycyjny przelew bezpośrednio na konto Wynajmującego.
W przypadku dokonania wpłaty w formie szybkiego przelewu, Gość otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji po przyjęciu zlecenia płatności przez system internetowych płatności.
W przypadku dokonania wpłaty przy pomocy tradycyjnego przelewu bezpośrednio na konto Wynajmującego, potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji zostanie przesłane przez Wynajmującego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Wynajmujący nie odpowiada za zakłócenia wynikające z błędów leżących po stronie systemu płatności.
Gość oświadcza, że wyraża zgodę na przechowanie przez Wynajmującego paragonu z kasy fiskalnej do dnia umówionego przyjazdu.
Niedokonanie wpłaty wyznaczonego zadatku przez Gościa w terminie 3 dni roboczych skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji o czym Gość zostanie powiadomiony osobną wiadomością mailową na wskazany przez siebie adres.
Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym, jeżeli rezerwacja została anulowana, a Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego.
Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Gość wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków.

2. Składowe ceny

Podana w opisie oferty cena jest ceną brutto i obejmuje:
pobyt dwóch osób za jedną dobę,
koszt zużytych przez Gości mediów,
W przypadku chęci rezerwacji stanowiska postojowego lub innych usług prezentowanych na stronie internetowej Wynajmującego Gość zobowiązany jest zaznaczyć wybraną usługę. Zostanie ona wówczas wliczona w oferowaną cenę.

3. Przyjazd i wyjazd gości.

Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobro sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.
Przyjazd Gościa do apartamentu może nastąpić od godziny 14.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 11.00.
W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu Gości.
Odbiór kluczy do apartamentu przez Gościa następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat.

4. Zasady obowiązujące w czasie pobytu gości

Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in. co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.
Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz nie udostępnianiu kluczy postronnym.
Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, Wynajmujący uprawniony jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.
Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu, może spowodować roszczenia ze strony Wynajmującego.
Gość ma możliwość zgłaszania Wynajmującemu wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

5. Polityka wobec dzieci

Dzieci w wieku do lat 3 nocują bezpłatnie, jeżeli śpią na łóżku rodziców. Dzieci w wieku od lat 3 są liczone jako pełnoletnie.

5. Poufność danych osobowych

Dane osobowe Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Wynajmującego wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi. Gość może wyrazić zgodę na przechowanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z przepisami ogólnymi.

TripAdvisor